Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

 Medical JT, s.r.o. IČ: 10748695, Gorazdova 335/14, Nové Město, 120 00 Praha 2

1. Úvodní ustanovení

 1. Medical JT, s.r.o. IČ: 10748695, Gorazdova 335/14, Nové Město, 120 00 Praha 2 je poskytovatel zdravotních služeb ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Poskytovatel poskytuje zdravotní služby zejména v oblasti domácí zdravotní péče a infekční medicíny (dále jen v jednotném čísle „Služba“ nebo v množném čísle „Služby“), a to za podmínek stanovených právními předpisy, smlouvou o péči o zdraví (dále jen „Smlouva“) a těmito Obchodními podmínkami.
 3. Klientem je každá osoba, které jsou poskytovány Služby osobně, popřípadě v doprovodu svého zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen „Klient“).
 4. Poskytovatel poskytuje Klientovi zdravotní Služby na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Objednání Služby a uzavření smlouvy

 1. Poskytovatel provozuje internetové stránky: www.medicaljt.cz, které uvádí výčet Poskytovatelem poskytovaných Služeb a jejich obecný popis a účel.
 2. Samotné uveřejnění a nabízení Služby Poskytovatelem není návrhem na uzavření smlouvy ze strany Poskytovatele, ale pouze informačním zveřejněním Poskytovatele.
 3. Pro poskytnutí Služeb se musí Klient telefonicky nebo emailem objednat na konkrétní termín návštěvy v ambulanci Poskytovatele nebo v sociálním prostředí Klienta (domácí zdravotní péče, lékařská návštěvní služba). Termín návštěvy se stává platným až po jeho potvrzení Poskytovatelem. Toto objednání je považováno za návrh na uzavření smlouvy ze strany Objednatele (dále jen „Objednávka“).
 4. Při prvním objednání návštěvy bude Poskytovatel po Klientovi vyžadovat následující údaje: jméno a příjmení Klienta, telefonní číslo a emailovou adresu Klienta. Při odmítnutí poskytnutí těchto údajů Klientem není Poskytovatel povinen termín první návštěvy potvrdit.
 5. Poskytnuté telefonní číslo a emailová adresa Klienta budou Poskytovatelem užity výhradně pro komunikaci mezi Klientem a Poskytovatelem, zejména k připomenutí blížících se objednaných Služeb a případné nutné změně termínu poskytnutí Služeb.
 6. V případě, kdy se Klient nemůže dostavit na plánované Služby nebo objednanou Službu v sociálním prostředí klienta není možné vykonat z důvodu neočekávaných událostí, zejména z důvodu úrazu, nemoci nebo jiné náhlé události, je povinen toto sdělit neprodleně Poskytovateli.
 7. Poskytovatel neručí za správnost jím provedené diagnostiky nebo správnost navrženého individuálního postupu při poskytnutí Služeb, pokud Klient poruší své povinnosti uvedené v čl. III odst. 3 písm. a) a b) těchto Obchodních podmínek a/nebo zákonný zástupce nebo opatrovník poruší své povinnosti uvedené tamtéž.
 8. Před zahájením poskytnutí Služeb lékař srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informuje Klienta o jeho zdravotním stavu a o navrženém individuálním postupu při poskytnutí Služeb a všech jeho změnách (dále jen „informace o zdravotním stavu“), zejména včetně jeho účinků, případných rizik a zdravotních kontraindikací, popřípadě alternativních možností poskytnutí Služeb.
 9. Před zahájením poskytnutí Služeb lékař srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informuje Klienta o jeho zdravotním stavu a o navrženém individuálním postupu při poskytnutí Služeb a všech jeho změnách (dále jen „informace o zdravotním stavu“), zejména včetně jeho účinků, případných rizik a zdravotních kontraindikací, popřípadě alternativních možností poskytnutí Služeb. V případě nelékařských Služeb (např. domácí zdravotní péče) informace poskytuje Všeobecná zdravotní sestra.
 10.  Před zahájením poskytnutí Služeb je Klientovi nebo osobě určené Klientem umožněno klást doplňující otázky vztahující se k navrhovaným Službám nebo k jeho zdravotnímu stavu. Klient se může vzdát podání informace o zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být podána.
 11. Klient před zahájením poskytnutí Služeb musí podepsat svobodný a informovaný písemný souhlas s poskytnutím Služeb (dále jen „Souhlas“). Souhlas je svobodný, je – li dán bez nátlaku. Souhlas je informovaný, je – li Klientovi před poskytnutím Souhlasu podána informace dle odst. 10 tohoto článku, nebo se Klient dle téhož odstavce tohoto článku vzdal podání informace o zdravotním stavu. Bez Souhlasu nelze Služby poskytnout, vyjma případů, kdy to připouští právní předpisy. Klient může kdykoliv Souhlas odvolat. Odvolání Souhlasu není účinné, pokud již bylo započato s poskytováním Služeb, přičemž přerušení jejich poskytování může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života Klienta. Souhlas je součástí zdravotnické dokumentace vedené o Klientovi.
 12. V případě nezletilého Klienta, nebo Klienta s omezenou svéprávností, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky dle odst. 9 tohoto článku náleží též zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi Klienta.
 13. Klientovi uvedenému v odstavci 12 se informace o zdravotním stavu a zodpovězení otázek dle odst. 9 tohoto článku poskytnou způsobem zohledňujícím jeho rozumovou a volní vyspělost a aktuální schopnost informaci porozumět. Nezletilému Klientovi staršímu 15 let se informace o zdravotním stavu a zodpovězení otázek dle odst. 10 tohoto článku poskytnou v plném rozsahu s výjimkou případů, kdy tento Klient není schopen v dostatečné míře porozumět významu a charakteru poskytovaných Služeb a jejich vlivu na jeho zdraví a život; v tomto případě se postupuje podle věty předešlé.
 14. Na začátku každého následného úkonu při poskytnutí Služeb je lékařem nebo zdravotní sestrou zhodnocen předchozí úkon při poskytnutí Služeb a dle získaných informací od Klienta lékař nebo zdravotní sestra buď pokračuje v individuálním postupu při poskytnutí Služeb, nebo je doporučena jeho změna, případně je od provedení dalšího úkonu upuštěno, pokud se na tom Poskytovatel i Klient vzájemně dohodnou. O každém úkonu při poskytnutí Služeb je veden záznam ve zdravotní dokumentaci Klienta.

3. Práva a povinnosti Klienta 

 1. Klient výslovně prohlašuje, že: 
  1. je plně svéprávný, vyjma případů, kdy dochází k poskytování Služeb se souhlasem Klientova zákonného zástupce nebo opatrovníka,
  2. se před zahájením poskytování Služeb důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 2. Klient má práva:
  1. být dostatečně a úplně informován Poskytovatelem o Službách, zejména o jejich rozsahu, termínu jejich poskytnutí, ceně a způsobu úhrady ceny,
  2. na řádné poskytnutí Služeb,
  3. znát jméno a příjmení lékaře a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování Služeb,
  4. odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování Služeb přímo zúčastněny,
  5. reklamovat vady poskytovaných Služeb dle čl. VIII těchto Obchodních podmínek,
  6. kdykoliv v průběhu využívání Služeb osobně s lékařem nebo zdravotní sestrou zkonzultovat postup při poskytování Služeb, kdy osobní konzultace je zpoplatněna dle platného ceníku.
 3. Povinnosti Klienta (popřípadě jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka):
  1. pravdivě, úplně a správně informovat lékaře před zahájením i v průběhu poskytování Služeb o svém zdravotním stavu a jeho dosavadním vývoji, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních Službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování Služeb,
  2. poskytnout součinnost při poskytování Služeb,
  3. zaplatit Poskytovateli v určených lhůtách cenu za Služby.
 1. Vyjádření souhlasu/nesouhlasu Klienta s podáním informací o zdravotním stavu: Klient může před zahájením poskytování Služeb určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím Služeb, jestliže Klient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním Služeb a nejde o Služby, které lze poskytnout bez souhlasu. Klient může určit osoby nebo vyslovit zákaz podávat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po zahájení poskytování Služeb, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat. Pro tento případ Klient vyplní formulář „Vyjádření souhlasu/nesouhlasu s podáním informací o zdravotním stavu“. Formulář vyplní a podepíše Klient a lékař. Tento formulář je součástí zdravotnické dokumentace vedené o Klientovi. Součástí formuláře je rovněž sdělení Klienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu podávány.
 2. Povinnosti Poskytovatele:
  1. poskytnout Klientovi veškeré informace dle těchto Obchodních podmínek a dle Smlouvy,
  2. na žádost Klienta mu potvrdit jím řádně objednané Služby,
  3. poskytnout Služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

4. Platební podmínky 

 1. Poskytovatel Objednateli po akceptaci Objednávky vystaví daňový doklad včetně příslušných poplatků a nákladů a odešle jej v elektronické podobě na email uvedený Objednatelem v Objednávce.
 2. Objednatel je povinen cenu Služby uhradit před jejím poskytnutím. Cenu Služby může Objednatel uhradit Poskytovateli platbou v hotovosti nebo platební kartou na mobilním terminálu Poskytovatele.
 1. Objednatel bere na vědomí, že odmítne-li Objednatel před provedením Služby Službu uhradit, může Poskytovatel odstoupit od Smlouvy.
 2. Cena Služby je stanovena dle individuální dohody Poskytovatele s Klientem.
 3. Cena Služby je uváděna včetně DPH.
 4. Uhrazením ceny Služby se rozumí předání hotovosti nebo použití platební karty na mobilním terminálu Poskytovatele.

7. Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

 1. Objednatel, který je Spotřebitel, je oprávněn od Smlouvy ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli prokazatelně doručeno na adresu pro doručování. Doručením odstoupení od Smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí ze Smlouvy od počátku ruší. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli alespoň odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto ustanovení.
 2. Objednatel, který je spotřebitel, však bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) OZ, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy, jestliže byly Služby splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, tedy ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. 
 3. Odstoupí-li Objednatel, jenž je spotřebitelem, od smlouvy a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal (ale úplně nesplnil) před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Objednatel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy v souladu s §1834 OZ.
 4. Pro účely odst. 3 se má za to, že došlo-li k odstoupení od Smlouvy méně jak 1 hodinu před objednaným termínem a začal-li Poskytovatel již plnit, je poměrná část ceny Služby 50% z celkové ceny objednaných Služeb.
 5. Ustanovení tohoto článku odst. 1 až 4 se nevztahují na Objednatele, který není Spotřebitelem.
 6. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud mu není poskytnuta srozumitelná informace o výkonu Služby.

8. Práva z vadného plnění

 1. V případě, že Poskytovatel neposkytne Služby v plném rozsahu a kvalitě, má Klient právo Služby reklamovat. Za předmět reklamace se nepovažují materiální i nemateriální újmy, které Klientovi vznikly nebo byly zapříčiněny jeho vlastním zaviněním, nerespektováním instrukcí lékaře a zdravotní sestry při poskytování Služby, nebo porušením jeho povinností uvedených v čl. III odst. 3 těchto Obchodních podmínek a/nebo tím, že zákonný zástupce nebo opatrovník Klienta porušil své povinnosti tamtéž uvedené.
 2. Reklamace Služeb musí být uplatněna písemně ihned po zjištění vady, nejpozději jeden kalendářní měsíc od vzniku vady. K později učiněným reklamacím nebude brán vzhledem k povaze Služeb zřetel. Reklamace musí obsahovat popis vady, v čem spočívá, či jak se projevuje.
 3. Reklamaci vyřizuje zástupce Poskytovatele, a to neprodleně dle možností Poskytovatele, nejpozději však ve lhůtě do 30ti dnů ode dne řádného uplatnění reklamace.
 4. Pokud určí Poskytovatel, tak v průběhu vyřizování reklamace je Klient povinen dostavit se k Poskytovateli ke kontrolní návštěvě k posouzení stavu Klienta, a to za přítomnosti lékaře nebo zástupce Poskytovatele.
 5. Je-li reklamace shledána jako důvodná, má Klient právo na náhradu reklamovaných Služeb, a to buďto ve formě odstranění vady, anebo ve formě peněžité kompenzace. Volbu nároku je Klient povinen Poskytovateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo oznámeno, že jeho reklamace byla shledána důvodnou.
 1. Práva z vad se nevztahují především na vady, které:
   1. byly zapříčiněny jeho vlastním zaviněním, nerespektováním instrukcí lékaře a zdravotní sestry při poskytování Služby, nebo porušením jeho povinností uvedených v čl. III odst. 3 těchto Obchodních podmínek nebo porušením těchto povinností jeho zákonným zástupcem či opatrovníkem.
   2. byly způsobeny vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ v povaze Služby.

9. Nároky z vad

 1. Objednatel či Zákazník má veškerá práva z vadného plnění dle příslušných ustanovení OZ. Zejména je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo
   1. na odstranění vady provedením služby znovu
   2. na přiměřenou slevu z ceny Služby nebo peněžitou kompenzaci

10. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Objednatele je poskytována v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ ES (dále jen Nařízení) a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon) a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů.

12. Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Službou anebo Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně.

13. Závěrečná ustanovení

 1. Kontaktní údaje Poskytovatele pro doručování jsou:
 • adresa pro doručování: Gorazdova 335/14, Praha 2, 120 00, 
 • datová schránka: uwmjd2w, 
 • adresa elektronické pošty: info@medicaljt.cz, 
 1. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služby na základě příslušného oprávnění. Kontrolu v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb vykonává Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu daného kraje, ve kterém jsou Služby poskytnuty, Státní ústav pro kontrolu léčiv. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen Dozorový úřad). Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. V případě spotřebitelského sporu mezi Poskytovatelem a Klientem má Klient právo na jeho mimosoudní řešení dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle uvedeného zákona je spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, (internetová stránka: http://www.coi.cz), nebo také k Dozorovému úřadu dle odst. 1.
 3. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 4. Objednatel potvrzuje a prohlašuje, že souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami se mezi účastníky považuje za souhlas písemný.
 5. Objednatel dále výslovně prohlašuje a potvrzuje, že v dostatečném předstihu před učiněním Objednávky a též před uzavřením Smlouvy byly Objednateli ze strany Poskytovatele poskytnuty všechny informace, které jsou obsahem těchto obchodních a reklamačních podmínek a že se těmito se předem plně seznámil a považuje je za srozumitelné.

V Praze dne 26.5.2022

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (pouze pro účely odstoupení Spotřebitelem dle čl. 7)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát: Medical JT, s.r.o. 

IČ: 10748695

Se sídlem: Gorazdova 335/14, Praha 2, 120 00

Adresa pro doručování: Gorazdova 335/14, Praha 2, 120 00

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem s Vaší společností uzavřel smlouvu o péči o zdraví, a to na základě telefonické objednávky.

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedené Služby. 

V ………. dne ……….

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)