Prohlášení o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů našich klientů je pro nás prioritou. Vypracovali jsme toto Prohlášení o zpracování osobních údajů, abychom Vám mohli poskytnout informace o tom, jakým způsobem a proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a rovněž o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit.

Než začnete tyto webové stránky používat a využívat našich služeb, přečtěte si, prosím, pečlivě toto Prohlášení, ve kterém je vysvětleno, jakým způsobem budeme zpracovávat Vaše osobní údaje. Využíváním těchto webových stránek, jakož i objednáním si našich služeb, s těmito pravidly vyjadřujete svůj souhlas. Pokud s pravidly nesouhlasíte, prosíme tyto stránky opusťte a nevyužívejte.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat.

Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Správcem osobních údajů společnost je Medical JT, se sídlem Gorazdova 335/14, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 10748695, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 347766, datová schránka: uwmjd2w, tel.: +420 775 869 236, e-mail: info@medicaljt.cz (dále jen „správce“). 

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s prvními předpisy účinnými v oblasti ochrany osobních údajů.

Jaký je účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

Správce primárně využívá právní tituly ke zpracování osobních údajů k plnění nezbytné pro splnění smlouvy, souhlas subjektu se zpracováním osobních údajů a zpracování pro oprávněné zájmy správce. Okrajově využívá i ostatních právních titulů jako nezbytné zpracování pro splnění právní povinnosti.

Účelem zpracování osobních údajů je zejména vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Dále je účelem zpracování osobních údajů také zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

V rámci naší činnosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Pro přehlednost jsme je rozdělili do několika kategorií a to výňatkem:

 • Identifikační údaje, jako je například Vaše jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, datum narození, titul atd.;
 • Kontaktní údaje, jako je například Vaše adresa, elektronická adresa, telefon, datová schránka atd.;
 • Údaje uvedené ve smlouvě;
 • Platební údaje
 • Cookies

Využívání cookies

Tyto webové stránky, emailové zprávy a online služby mohou za účelem optimalizace služeb, využitelnosti systémového výkonu a poskytování užitečných informací využívat tzv. „cookies“. Automaticky shromažďujeme a ukládáme informace do logů na Vašem počítači, kam patří informace o Vaší internetové doméně (což může být Váš poskytovatel připojení k internetu), IP adrese (číslo přiřazené k Vašemu zařízení), zvoleném internetovém prohlížeči, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP), nastavení jazyka, o navštívených stránkách a době prohlížení, o datu a časovém otisku (datum a čas Vašeho vstupu na naše stránky), o internetové stránce, z níž jste bylo odkázáni na stránky.

Tyto informace používáme k efektivní správě stránek, k získávání informací o chování uživatelů na stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku. Informace, které takto nashromáždíme, je možné využít pro marketingové účely i pro komunikaci, například pro snadnější orientaci na stránkách. V případě, že společně s osobními údaji využíváme i tyto informace, tak ve spojení s osobními údaji s takovými informacemi nakládáme tak, jako by se jednalo o osobní údaje.

Co jsou to „cookies“?

„Cookie“ je malý soubor dat odeslaný z prohlíženého webu do internetového prohlížeče a je uložen na Vašem pevném disku. Jakmile uživatel navštíví stejné internetové stránky znovu, cookie komunikuje se stránkami a oznámí jim, že uživatel již na stránce byl a základní informace o minulých aktivitách na této stránce. To našemu internetovému serveru umožňuje poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek byla pro uživatele více osobní, více přizpůsobená a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby.

Povolení a odmítnutí cookies a jiných obdobných technologií

U všech internetových stránek, které navštívíte, existuje možnost cookies přijmout nebo odmítnout. Toho dosáhnete změnou nastavení Vašeho prohlížeče. Každý prohlížeč má toto nastavení jiné. V případě jednotlivých internetových prohlížečů se řiďte pokyny v nápovědě prohlížeče, případně pokyny o vymazání cookies. Zamítnutí cookies může ovlivnit zobrazení některých prvků nebo funkčnost těchto stránek.

Získáváme Vaše osobní údaje i z jiných zdrojů?

Správce nezískává osobní údaje z jiných zdrojů

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

Správce nepředává Vaše osobní údaje žádné třetí osobě, výjimkou je, je-li k tomu povinen dle zvláštních právních předpisů, v takovém případě budou předány zpravidla některému z orgánů veřejné moci.

Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů správcem máte za určitých podmínek následující práva:

Právo požadovat přístup k osobním údajům

Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž tato kopie může být zpoplatněna přiměřeným poplatkem.

Právo požadovat opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo požadovat výmaz osobních údajů

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 1. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 2. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a shledáme, že již není skutečnost, která by toto zpracování opravňovala, nebo
 3. ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se dále neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 1. splnění naší právní povinnosti,
 2. určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, než bude zjištěno, jaké údaje jsou správné,
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme),
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 4. vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme, pokud tyto údaje nepotřebujeme pro jiné účely. Toto však neplatí v případech a v rozsahu, kdy souhlas se zpracováním není právním základem pro zpracování.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě plnění smlouvy či Vašeho souhlasu. 

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází pro splnění taxativně vymezených úkolu dle GDPR. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud nebudou prokázány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem rovněž není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: oficiální: posta@uoou.cz, telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naši e mailovou adresu info@medicaljt.cz

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Výše uvedená práva můžete jako Subjekt údajů uplatnit prostřednictvím své žádosti, kterou je možné doručit následujícími způsoby:

 • osobně (s předložením dokladu totožnosti) nebo písemně (s úředně ověřeným podpisem) na adresu správce
 • elektronicky podepsané platným kvalifikovaným podpisem na adresu info@medicaljt.cz
 • prostřednictvím datové schránky: uwmjd2w